Logo

Risicobeheer

Wij adviseren pensioenfondsbesturen bij het ontwikkelen en challengen van beleid op het vlak van risicobeheer. Ook adviseren we pensioenfondsen bij de inrichting van een risicobeheer organisatie die volledig voldoet aan de wettelijke eisen. Tenslotte ondersteunen we de pensioenfondsbesturen bij de uitvoering van het risicomanagement door de sleutelfunctievervuller rol te bekleden en op onafhankelijke wijze risico analyses en risico opinies voor te bereiden en bespreekbaar te maken.

Binnen DPS worden risico’s op een gestructureerde wijze bewaakt en inzichtelijk gemaakt. Het risicobeheer is gebaseerd op het internationaal als standaard geaccepteerde COSO 2017-model. Om risicobeheer op een effectieve wijze uit te kunnen voeren, dient er sprake te zijn van een solide interne beheersomgeving en dienen heldere doelstellingen te zijn geformuleerd. Binnen het voornoemde model adviseren we de pensioenfondsen in het kader van het opzetten, implementeren en het uitvoeren van risicobeheer op basis van het COSO 2017-model. We vertalen daartoe het COSO 2017-model naar de bedrijfsvoering van onze pensioenfondsklanten en ondersteunen de pensioenfondsbesturen met de uitvoering van strategische risicoanalyses (Eigen Risico Beoordeling, Strategische Integriteit Risico Analyse), het vormen van bestuurlijke risico opinies en het uitvoeren van strategische en operationele risico self assessments.

Risicobeheer